Høringsseminar i SVV - Vegtrafikkloven

Som tidligere meddelt i nyheter er det på gang en endring i vegtrafikkloven.

Statens Vegvesen hadde derfor invitert til et høringsmøte vedrørende denne endringen den 5. November 2020, som nettmøte.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling deltok på dette møte med flere styrerepresentanter som var forhåndsinnmeldt fra foreningen.

I møtet fremkom det at myndighetene vil tilføye en ny paragraf 7a i vegtrafikkloven for å lovfeste en rekke forhold rundt arbeidsvarsling.

Bransjegruppen hadde også på forhånd sendt inn noen kommentarer og spørsmål rundt temaet. I tillegg var det også andre interessenter som hadde sendt inn kommentarer og det ble også framført en del spørsmål under seminaret.

Bransjegruppens oppfatning er at dette møtet ikke gav svar på noen av de forhold vi er opptatt av rundt en fremtidig ordning for Arbeidsvarsling. Årsaken til dette er at Statens Vegvesen avviste de fleste spørsmål, og begrunnelsen var at at de ikke hadde noe med lovforslaget å gjøre, men slike spørsmål hører til under en framtidig forskrift/forskriftsendring.

Slik vi forstår er altså denne lovendringen en nødvendig "første del" av Statens Vegvesen sin plan for en ny ordning rundt Arbeidsvarsling, herunder kurs og prøver mm. Lovendringen er slik vi forstår ikke begrenset til plan om endring av ordningen med Arbeidsvarsling men gjelder flere forhold SVV ønsker å endre.

Det er ingen hemmelighet at Bransjegruppe Arbeidsvarsling er sterkt uenig i SVV sin plan for total omlegging av bransjen for kurs og prøver innen Arbeidsvarsling, hvilket vi også har meddelt SVV en rekke ganger, herunder med brev til Vegdirektøren.

Bransjegruppe Arbeidsvarsling vil selvsagt engasjere seg sterkt når forslag til ny forskrift kommer opp, og fremføre våre synspunkter. I mellomtiden vil vi samarbeide med SVV og bransjene slik at en fremtidig ordning kan bli best mulig for alle involverte parter.

Viktig innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon